Privacybeleid


Dunlin bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren, website, formulieren invult, meedoet aan mogelijke surveys, events of op één of andere wijze gebruik maakt van onze producten of diensten. Door de toegang tot en het gebruik van onze website, activiteiten, producten of diensten verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.
Dunlin bvba leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische ‘Wet  van  8  december 1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Het privacybeleid van Dunlin bvba is ook conform de nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” - die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens:
Dunlin bvba – Luchthavenstrat 32 – 8400 Oostende
Tel. 059 51 74 92 – Fax 51 74 05 – BTW BE0074.624. – RPR Oostende

Onder andere, de aard van de persoonsgegevens en de omvang van de verzameling, bepaalt dat wij geen functionaris voor gegevensbescherming moeten aanstellen.

Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens
De persoonlijke gegevens worden enkel verkregen via contracten, formulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, bezochte pagina’s van de website, acties en reservaties via de website of alle andere door U vrijwillig gegeven, die door Dunlin bvba verzameld, verwerkt, en/of gebruikt worden met het oog op de volgende doeleinden:

Dunlin bvba vraagt voor wat betreft direct marketing (in het specifiek bij profiling), enquêtes en marktonderzoek uw expliciete toestemming.
De gegevens die wij verzamelen:

Overdracht aan derde partijen
Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Dunlin bvba of in opdracht of onderaanneming van Dunlin bvba handelen bv levering-, installatie- of reparatiedienst die bij u thuis komt. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. Dunlin bvba heeft contractueel met  haar onderaannemers vastgelegd dat zij steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens zullen implementeren alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens
Alleen eventuele personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen en voor informatica onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, evenals personeelsleden van partijen die contractueel verbonden zijn met Dunlin bvba en handelen in haar opdracht.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
Wij verwerken een minimum aan persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals hierboven vermeld. Van zodra wij deze gegevens niet meer nodig hebben, zullen wij deze verwijderen. Wij bewaren uw gegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om uw diensten te verlenen. Indien U ons wil verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken om uw diensten te verlenen, kan U contact met ons opnemen, zie inzage, correctie en wissen van persoonlijke gegevens. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.
Inzage, correctie en wissen van persoonlijke gegevens
U beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van uw persoonlijke gegevens door Dunlin bvba.
Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@dunlin.be of per brief naar bovenaan deze verklaring vermeld adres. Eventuele wijzigingen kunnen ook worden doorgevoerd  op de website onder uw account. U kan u steeds uitschrijven voor communicaties via e-mail door op de desbetreffende link te klikken of ons een mail te sturen. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan uw verzoek binnen een termijn van één maand, zullen wij u hiervan trachten kennis te geven, eventueel met een aanduiding van een verlengingstermijn. Indien complexiteit van toepassing is, geven wij de reden aan waarom deze zonder vervolg is gebleven, u beschikt dan over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een  toezichthoudende autoriteit en beroep bij een rechter in te stellen.

Mailing – nieuwsbrieven
Via onze nieuwsbrieven ontvangt u te allen tijde kosteloos opzegbare informatie over onze producten en aantrekkelijke aanbiedingen. Naast de algemene nieuwsbrief worden ook gepersonaliseerde nieuwsbrieven gestuurd. Hiervoor gebruiken we gegevens, die wij hebben verzameld met behulp van oa verkoophistoriek, analyses, statistieken, enquêtes, zodat wij onze diensten kunnen personaliseren en zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op uw interesses en voorkeuren als klant. U ontvangt de gepersonaliseerde nieuwsbrief en enquêtes enkel wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming verleend hebt en wij uw toestemming geregistreerd hebben. Deze toestemming zal altijd begeleid zijn met een duidelijke omschrijving en deze zal altijd bewaard worden mede met uw toestemming in onze database. Op eenvoudig verzoek kan u inzage krijgen wat betreft uw gegeven toestemming tot ontvangen van nieuwsbrieven. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde herroepen, zie inzage, correctie en wissen van persoonlijke gegevens.