Disclaimer

Aansprakelijkheid
Dunlin bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Dunlin bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden t.o.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Dunlin bvba biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is" en kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Dunlin bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Dunlin bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Dunlin bvba de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Dunlin bvba en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Dunlin bvba behoudt zich het recht voor om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Privacy statement
Log-files
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Dunlin bvba behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals bv. bezoekersverkeer- en -profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies
De website van Dunlin bvba maakt op dit moment geen gebruik van 'cookies', maar gaat dit in de toekomst waarschijnlijk wel doen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van deze website garanderen.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Dunlin bvba worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Dunlin bvba wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Dunlin bvba verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Dunlin bvba gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Dunlin bvba verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
Wijzigingen aan de Privacyregeling van Dunlin bvba zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Dunlin bvba is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoeker ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.